Basisschool Talentum
Vreedzame school

De Vreedzame school

Wat is dat eigenlijk: de Vreedzame school?

De Vreedzame school is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, die we gebruiken op Talentum. We streven naar een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, ouders en personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school, waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. De methode Vreedzame school heeft tot doel het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in de klas en de school.

Wij zijn bij uitstek een leerschool: leerlingen durven ervaringen opdoen vanuit een veilige basis. Thema’s die we daarbij behandelen zijn o.a.: wij horen bij elkaar, gevoelens, samen spelen en samen werken, communicatie, conflicten zelf oplossen en mediatie. Ook beschikken we over een protocol Veilig klimaat. Dit protocol is op te vragen bij de directie of de groepsleerkracht.

Leerlingenraad

Het blijkt dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen er beduidend minder problemen zijn. Op Talentum streven we er nadrukkelijk naar om leerlingen een stem te geven. We nemen leerlingen serieus en we laten hen leren door te doen. Dit doen we o.a. in de vorm van een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over het wel en wee van school en bestaat uit leerlingen uit de bovenbouw.

Mediatoren

Een belangrijk onderdeel van de methode Vreedzame school is mediatie door leeftijdsgenoten. Dit is een concrete uitwerking van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor het klimaat op school. Leerlingmediatoren komen uit de bovenbouw en krijgen een mediatorentraining. Eenmaal opgeleid kunnen zij gevraagd worden te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons