Basisschool Talentum
Medezeggenschapsraad (MR)

Adviseren en instemmen

Op onze school functioneert, volgens wettelijk voorschrift, een medezeggenschapsraad. Deze houdt zich bezig met specifieke beleidszaken. In het reglement ligt nauwkeurig vast, dat een MR in bepaalde situaties de directie en het bestuur advies mag geven en in bepaalde situaties instemmingsrecht heeft. In de praktijk werken de schooldirectie, oudergeleding MR en personeelsgeleding MR nauw samen.

Eén keer per 6-7 weken vindt er een MR-vergadering plaats. Iedere ouder of leerkracht kan het initiatief nemen om agendapunten in te brengen tijdens de MR-vergadering. De MR is te bereiken via mrtalentum@kpoa.nl.

In schooljaar 2023-2024 bestaat de MR:

De notulen van de MR van schooljaar 2022-2023 zijn hieronder te vinden. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Eén ouder of leerkracht heeft zitting in de GMR. In de GMR komen diverse beleidszaken aan de orde, die voor alle 17 KPOA scholen gelden. Via een GMR reglement zijn de bevoegdheden van de GMR geregeld.
Op dit moment is de plek vacant. Mocht u hiervoor intresse hebben, stuur dan een mail naar talentum@kpoa.nl

 

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons